ดาวน์โหลด ฟอนต์ Download font

Download font Suhaimi Jawi-Traditional di sini ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon font

Advertisements

خطبة : كناف كيت براكام اسلام

คุตบะห์ในเว็บนี้ เขียนด้วยฟอนต์ suhaimi jawi-traditional  ด้วยเหตุนี้ตัวอักษรบางตัวอาจจะเปลียน เพราะฟอนต์ในเว็บเป็นฟอนต์ traditional arabic

download  khutbah clik   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon word  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf   

سيدغ جمعة يغ برإيمان سكلين

خطبة فد هاري ساي ايغين  ممبنتغكن دوا سؤالن …يغ مان سـؤالن اين فستي دجوابكن  اوله ستيف اورغ يغ مغاكوكن ديريث سبائي سؤرغ مسلم  ، سـمأدا ساي سنديري دان جوئا سودارايغ برادا ددالم مسجد اين ، كران سوده  تنتو بهوا سودارا يغ برادا ددالم مسجداين ، سـمواث مغاكو ديري سبائي سؤرغ اسلام ،

مك دري ساعت كيت كخيل سهيغئا سمفي  سـكاراغ اداكه كيت فرنه مناث كن ديري كيت دغن فرتاثاءن : كناف اكو سبائي سؤرغ اسلام ، دان  كناف اكو مميليه اسلام سبائي ائام هيدوف ،

تنتوله  جوابن بائي سؤالن ترسبوت نسخاي  تيدق ادا سؤرغ فون دافت منجواب جيك سكيرا ث دي تيدق ممفوثاءي  علمو فغتهوان يغ بركأيتن دغن حقيقة كلمة  لا إله إلا الله ،

سيدغ جمعة يغ بربهائيا

إسلام سسؤرغ كيت ايت بوليه دكاتاءن دغن ببراف سبب دان كأداءن يغ ترتنتو ، ادا يغ برائام اسلام  دغن سبب علمو فغتهوان دان جوئا فيليهن ث  سنديري ،ادا جوئا يغبر ائام اسلام   دغن سبب كجاهيلن  يأيت اسلام دغن سخارا بوتا تولي ، مسألة ائام اتو مسألة اخيرة بائيث  تيدق ادا ددالم عقل فيكيران ،اينله يغدكاتكن  اسلام هاث نام ساج  ،دان ادا جوئ  إسلامث ايت دغن سبب  فقساءن دان تكانن، سمأدا تكانن دري سؤرغ يغ دي جاتوه كاسيه كفدث ، مك سفاي دافت بركهوين دغن سؤرغ ايت دي فون سغئوف مملوق اسلام ، اتو اسلامث كران تكانن دري مشاركة  ،  دان ادا جوئ  إسلامث دغن سسب   كتوروننث اسلام  يأيت اسلام مغيكوت ائام ايه دان ايبوث ،

مك بائي مريك يغ  مملوق  اسلام دغن سبب  كفقساءن ،  تاكوت تيدق دافت بركهوين دغن يغ دكاسيهي مك مملوقله اسلام سبائي ائامث  ، دغن يغدمكين بوليه دكاتكن بهوا إسلام  دي ايت بلوم لائي سمفرن   ، كران  الله سبحانه وتعالى برفرمان (لَا إكْرَاه فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْد مِنْ الْغَيّ ) يغبر مقصودث :  تيدق ادا فقساءن ددالم مملوق ائام اسلام ، سسوغئوهث تله جلس انتارا كبنران دان كسساتن

  آية  اين  منونجوق دغن جلس بهوا اسلام منولق سئل تكانن ددالم  مملوق ائام اسلام ، دان  تيدق دبيلاغ كن اسلام بائي مريك يغ مملوق اسلام كران تكانن

بهكن واجب بائي يغ مملوق اسلام ابت  مملوق اسلام دغن سخارا ترفيليه لائي يقين دغن كثتاءن بهوا اسلام اداله ائام يغ بنر دان جوئ كثتاءن ايت تيدق اكن لاهير كخوالي سلفس  دي دافت ممبيذا أنتارا الحق دان الباطل  ، دان فربيذاءن ايت  تيدق اكن برتمو دغن كبنران كخوالي دغن ممفوثاءي معلومات يغ دافت ممبيذا مانكه يغ بنر مانكه يغ ساله ،

قوم مسلمين يغدرحماتي الله

ادافون اسلام سسؤرغ ايت دغن سبب كتورونن ، يأيت مغيكوت ائام ايه اتو ائام ايبو ، اسلام يغ بربنبوق ترسبوت بوليه دكاتكن اسلام بائيث بلوم لائي سـمفرن ، كران دي اداله ساله ساتو خاواغن درفد اسلام سخاراخاهيل  اتو بوتا تولي ،   مريك يغ ترسبوت دي تيدق ادا علمو  ددالم برائام ، اوله كران اسلام يغ دافت  اداله فساكا درفد ايه دان ايبو ، جيك دي  دلاهير دالم  كلوائ يغ صالح يغ برعبادة كفد الله ، مك اونتوغله بائيث ، تتافي سكيراث كلوارئا يغ دلاهيركنث  ، دري كلوائ يغ جأوه دري اجاران اسلام ، كورغ برعبادة دان  منطاعتي  الله ، هيدوفث فرنه سئل معصية ، مك مريك ايت اكن برجالن مغيكوت جالنن ايه دان ايبوث ،

نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا ، ( كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهِ )البخاري ومسلم   – مقصودث : ستيف يغد فرانقكن دفرانقكن دأتس كسوخين ( إسلام ) مك إيبو باف يغ منجادي كن أنق يهودي أتو نصراني أتو مجوسي ،

جوئ مريك يغ دفرانق دري كلوائا يغبرائام اسلام تتافي جاهيل مسألة ائام، مك جالنن هيدوفث اياله جالنن يغد جالنكن اوله ايه دان ايبو ، فركارا اين سوده برلاكو  سـماس فرمولأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  مريك يغ لاهير دري كلوائ مشركين مريك اكن برشرك برسام دغن ايهث ، دان ستله دفرينته اونتوق برعبادة كفد الله  مريك سلالو منجواب :

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا [المائدة/104]

خوكوفله كامي دغن باراغ يغ كامي دافتي نينيق مويغ كامي لاكوكن ،

سيدغ جمعة برإيمان سكلين ، مك كنافكه كيت برائام اسلام  دان كنافكه كيت مميليه اسلام سبائي ائام هيدوف كيت ، بنرث كيت يغ برادا دمسجد اين ، برائام اسلام كران ايه دان ايبو كيت اسلام ، تتافي ايت بوكن جوابن بائي اورغ يغ ايغين كسمفرناءن اسلام ترهادف ديري ،

اوله ايت جوافن يغ دافت مغغكت كن كسمفرناءن اسلام كيت ،  دري فرتاثاءن كناف كيت برائام اسلام جوافث  (الإسلام دين العقل) اسلام اداله ائام يغ ممفوثاءي عقل فيكيران،

اوله كران دغن عقل  فيكيران ايتله يغ ممبيذاكن كيت دغن مخلوق يغ لأين ،  دغن عقل فيكيران ايتله كيت دافت ممبيذا انتارا كبنران  دان كباطيلن ، دان دغن عقل فيكيران ايتله كيت دتكليفكن منجالن شريعةالله دفرموكأن بومي اين ، دان بائي عقل فيكيران ايتله مغلواركن دوا سـمبر كسداران ، يأيت فندغران دان فغليهاتن ،  الله برفرمان وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 78

مقصودث : دان الله مغلواركن كامو دري فروت ابيومو دالم كأداءن كامو تيدق مغتهوي سسوات ، دان دي ممبري كامو فندغران دان فغليهاتن دان هاتي ائر كامو برشكور ،

مك  فندغران فغليهاتن دان هاتي اداله انق بواه  بائي عقل فيكيران ، دغنث له كيت ممبيذا انتارا كبنران دان كباطيلن ، دغنث له كيت مميليه كبنران يأيت الاسلام  دان دغنث له كيت منولق كباطيلن يأيت ككوفوران ،    فندغران  فغليهاتي  يغدبريكن اوله  الله اونتوق كيت دافت بربيذاكن سسوات ، كخوالي مريك يغ تيدق ممفوثاء ي عقل فيكيران مك مات دان تليغاث تيدق دافت ممبيذا كن يغ مان الحق يغ مان الباطل

الله سبحانه وتعالى برفرمان ، (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ )العنكبوت 43 مقصودث : دان فراومفاءن – فراومفاءن ايت كامي بوات انتوق مأنسيا ، دان تيادا برفيكير ث( يأيت تيادا ممهامي ) كخوالي مريك يغ ممفوثاءي علمو ،

سيدغ جمعة يغ مليا اينله جوابن سخارا ريغكس، يغمان كيت دافت ممريقساكن ديري كيت بهوا كناف كيت برائام اسلام دغن ملالؤي عمالن هيدوف هارين ، كالو عمالن هيدوف هارين كيت ددالم ئاريسن اسلام ، مك اسلام كيت اداله اسلام دغن علمو دان سخارا فيليهن ، ملالوءي عقل فيكيران يغدبريكن اوله الله ،تتافي كالو بوكن سدمكين  عقل دبريكن ايت تيدق بوليه ممبيذا مان يغ بنر مان يغ ساله ، مان توحيد مان شيريك ، مان طاعة مان درهاك ، مان شرئ مان نراك ، مك كتهويله بهوا اسلام كيت هاث نام ساج ،

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ    : البقرة 208)

خطبة جاوي : فرفادوان أمة

คุตบะห์ในเว็บนี้ เขียนด้วยฟอนต์ suhaimi jawi-traditional  ด้วยเหตุนี้ตัวอักษรบางตัวอาจจะเปลียน เพราะฟอนต์ในเว็บเป็นฟอนต์ traditional arab

download  khutbah clik  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf

   الحمد لله رب العالمين .. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان ..ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه  الصلاة والسلام.. وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                          أما بعد أيها المسلمون  اوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون

 سيدغ جمعة يغ بربهائيا ……  برتقوى له كفد الله سبحانه وتعالى دغن ملقساءن سوروهنث دان منجأوهي سئل لاراغنث ، دان  دأنتارا سوروهن دان لاراغن  الله كفد كيت اياله مثوروه سفاي كيت هيدوف سخارا برجماعة دان  برساتو فادو ، دسـمفيغ الله  ملاراغكن كيت دري فرفخاهن دان هيدوف برفواق- فواق  ، الله برفرمان  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا   آل عمران: 102-103   يغ برمقصود: واهي اورغ – اورغ يغ برإيمان ، برتقوى له كامو كفد الله دغن سبنر سبنر تقوى دان جاغن سكالي كامو ماتي ملأين كن دالم كأدأن اسلام * دان برفئغ تئوهله كامو سكلين كفد تالي الله دان جاغن كامو برفخه بله ….. الله مثوروه كن اورغ مؤمن ساليغ كاسيه سايغ أنتاراث  ساتو سام لأين سرت ملاراغ دري فرفخاهن كفد برفواق – فواق ، كران فرفخاهن ايت ممباوا كفد كبيناسأن سباليق برجماعة ايت ممباوا كفد كجاياءن

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ) دان برفئغ تئوه دغن تالي الله ، تالي الله اياله كطاعاتن دان برجماعة ، تالي الله اياله القرآن ، تالي الله اياله كإخلاص دان كإساءن الله ، تالي الله اياله الإسلام ، ايت له يغد تفسير كن اوله فارا مفسرين

سيدغ جمعة يغدرحماتي الله ، ………حقيقة سبنر بائي اومة اسلام كيت سكارغ ، تأ ادا شك لائي بهوا سموا كيت برشهادة دغن دوا كلمة شهادة ، مريك يغ برادا دتفي – تفي كيت ، ددفن كيت ، دبلاكغ كيت ، دسبله كيري دان كانن كيت ددالم مسجد اين ، دان اورغ اسلام يغ برادا دسرنتاو تـمفت ، كيت تيدق شك بهوا مريك برشهادة سام دغن شهادة كيت ، يغ منونجوق بهوا مريك اداله سودارا كيت ددالم اسلام ، تتافي اومة اسلام سكارغ سوده لالي تنتغ حكم دان حكمة برفادوان اومة ، لبيه – لبيه لائي مريك لـمه دالم ملقساكن شهادة يغ مريك برشهادة دستيف هاري،

هاث برلأينن  كتورونن  (باق تأ سام دغنث ) هاث برلأينن  كمفوغ هلامن ، هاث برلأينن تـمفت بلاجر ، هاث برلأينن ئورو يغ مريك  منريما علمو دريث ، هاث برلأينن فندافت مسألة ائام  ،ستغه دري ستغه ث سغئوف مموتوسكن هوبوغن الإسلام  ، سهيغئا ساليغ فنتة مـنفتنة ساتو سام لأين ، دغن بربائي – بائي فتنة ، سمأدا منخاخي ، منخلا ، منوده  ، ملتقكن نام دغن  ئلاران يغ بوروق  سمفي تاهف منكوفوري أنتارا يغلأين ،

دان يغ فاليغ كخيوا سكالي  اياله فتنة يغ مـمخاهي فرفادوان امة تتافي  مندعوا بهوا  اين  اداله منولوغ دان ممبيلا ائام الله  ،  سؤالنث اداكه دالم سخاره اسلام بهوا نبي صلى الله عليه وسلم  منئق ائام الله  دغن منفتنه كن مريك يغ لأين ، لبيه –  لبيه  لائي منفنته كن مريك برشهادة سام دغنث ،  فونخاث تيدق مماهي حقيقة شهادة يغ دي برتوتور ، سهيغئا تيدق  منخافي كمتلامت أمة واحدة يغ سبنر ،

بهكن  سديكيت ساج مريك يغ دتوفيق اوله الله سبحانه وتعالى انتوق مـمهامي كفنتيغكن فرفادوان اومة ، سرت برعمل اونتوق سمفي كمتلامت يغدكاتكن اومة واحدة ،

               مك دأنتارا كلبيهن اين اومة ، اياله اومة يغ برساتو فادو  يغد نام كن اوله الله سبحانه وتعالى  ددالم القرآن دغن  نامث  (أمةٌ وَاحدة ) الله برفرمان      إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ    الأنبياء: 92     مقصودث  : سسوغئوهث ايت اداله أومة كامو (أُمَّةً وَاحِدَةً) اومة يغ ساتو ، دان اكو توهن كامو مك سـمبه له اكن داكو ،

               يغدمكين اسلام داتغ اونتوق مثاتوكن اومة كفدجالن يغ ساتو ، سرت  ممراغي عصبية – عصبية دان برفواق – فواق يغ  مان  فركارا ايت اداله فونخا منجأوهي مريك  درفد نأوغن  فرساتوان دان فرفادوان ،

               سرت منئسكن بهوا مريك  اداله جنيس يغ سام ، كلوارئا يغ ساتو ، ايه مريك  اداله آدم دان ايبو ث حوّاء  ، تيدق ادا يغ لبيه سـؤرغ دان سـؤرغ يغ لأين  ، تيدق ادا يغ لبيه انتارا ساتو ئولوغن دري ساتو ئولوغن  يغ لأين ، كخوالي دغن كتقوأن ، كران  دسيسي الله دان ائام الله   مريك اداله سام ساج ،

            دمكين له الله مغوتوسكن فارا – فارا نبي دهولو اونتوق مثاتوكن امة دان مثاتوكن صف – صف مريك ،

امام البَغَوِى منفسيركن اية (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ   الشورى: من الآية 13 ،) دغن كاتث : الله سبحانه وتعالى مغوتوسكن فارا نبي – نبي ايت اونتوق منئق ائام الله دفرموكاءن بومي ، سرت مثاتوكن امة – امة ث  دغن صفة بركاسيه سايغ سرت هيدوف برجماعة ، دان منجأوهي دري هيدوف بر فواق – فواق ، سرت مغاتاسي سئل فرسيليهن،

               سسوغئوهث جلس دري نبي صلى الله عليه وسلم بهوا بليو مثوروهكن اومتنث برساتو فادو دان منجأوهي دري فرفخاهن ، يغ مان حديث دري أَبِي هُرَيْرَةَ  رضي الله عنه ، بليو بركات : رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: برسبدا «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا (سسوغئوهث الله مثوكاءي بائي مو تيئا بركارا دان ممبنخي تيئا فركارا )فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،(دي مثوكاءي كلين سفاي برعبادة كفدث دان تيدق ملاكو كن شريك دغن اف – افا فون ) وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، (كلين برفئغ تئوه دغن ائامث دان تيدق برفخه بله )وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. (دان تولوس اخلاص دالم منصيحةكن فميمفين كلين )وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَال»(دان الله ممبنخي مريك يغ مغاتاكن سسوات يغ تيدق ادا سـومبرث لائي باثق برتاث دان مبناساكن هرت كجالن يغ حرام  ) رواه مسلم وأحمد

سيدغ جمعة يغد رحماتي الله

            بوكنكه فربونوهن سسام إسلام دماس سيدنا عثمان بن عفان ايت فونخا دري تعصب كفد ئورو دان برسليسيه فد باخاءن القرآن توجه واجه باخاءن

             بوكنكه كجاتوتوهن دولة اسلامية دماس عباسية دان دأندلوس فونخا دري فرفخاهن دان برفواق- فواق  سرت  برفخه  دولة اسلام  دري ساتو دولة يغ تئه كفد ببراف دولة يغ كخيل ،

             الله سبحانه وتعالى برفرمان   (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ( الانفال 46

مقصودث : دان طاعتله كفد الله دان رسولث دان جاغنله كامو بربنته – بنتاهن ، يغ مثببكن كامومنجادي لـمه دان هليغ كقواتن كامو دان صبرله سسؤغئوهث الله برسرت اورغ يغ صبر           …………بارك الله لي ولكم …….

خطبة جاوي ، مأنوسيا فد كتيباءن دان كتيك برادا دبولن رمضان

ดาวน์โหลดได้ทีนี้  คลิป load

سيدغ جمعة يغ بربهائيا

ئولوغن مأنوسيا فد كتيباءن رمضان دان يغبرادا دوبولن رمضان ايت د بهائيكن كفد دوا ئولوغن

ئولوغن فرتام : اياله ئولوغن يغ لاهير فراسأن ئمبيرا دغن كتيباءن رمضان، مك ئولوغ اين ترديري دري دوا فيهق مأنوسيا

فيهق فرتام اياله مريك ئمبيرا دغن كتيباءن رمضان ، كران رمصان اداله بولن فرنيائاءن ، بولن فرجوالن ، دغن رمضان اين له اكن ماسوق حاصيلن فرنيائاءن يغ باثق ، رزقي سلالو منداتغ ،مريك اين سلالو مغهابيسكن رمضان دغن فرجوالن ، لوفوت سئل عمالن – عمالن يغد جونتوهي اوله رسول الله صلى الله عليه دبولن رمضان ، سماءدا ممباخا كن القرآن ، برقيام دوقتو مالم دغن نامث تراويح ، براعتكاف دسفوله اخير رمضان ، برذكر برتسبيح دان سبائيث، مريك تيدق ادا لغسوغ فراساءن روئي دغن ككوراغن مريك دري سئل عمالن كباجيقكن ايت

تتافي يغ مريك مراساءي روئيث ، اياله كالو ساتو هاري دري رمضان ايت مريك دتيمفا كعوزوران يغ تيدق بوليه مريك كلوار برجوال دفاسر – فاسر ،

سدغكن كروئيان يغ بربنتوق ددنيا ، دهاري اين كيت روئي ، تافي بيسق هاري دبوليه دئنتي كروئين فدهاري اين ، ادافون كروئين يغ بربنتوق اخيرة ، دهاري اين كيت روئي ، كيت تيدق بوليه ممباخاكن القرآن دبولن رمضان ، تيدق بوليه برتراويح برسام – سام سودارا كيت سخارا برجماعة دمسجد ، مك دبيسق هاري (اخيرة ننتي ) تيدق ادا لائي فلواغ انتوق كيت مغئنتيكن كروئين ايت ، سكاليفون كيت مموهون كن دري الله عزوجل سفاي مغمباليكن كيت كدنيا انتوق برعمل دغن عمالن يغ تله لوفوتكن ايت ، مك فرموهونن ايت اداله فرموهونن يغ سيا- سيا

حال اين تأ جأوه دغن كأداءن اورغ – اورغ مشركين دهولو ، يغ مان مريك مثداري كروئينث ستله مريك برادا دعالم اخيرة ، تافي كساداران مريك ايت تيدق برحاصيل لائي ،

الله برفرمانوَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ( 12 )السجدة

مقصودث : دان جيك سكيراث كامو مليهت ،كتيك اورغ – اورغ يغ بردوسا ايت منوندوقكن كفلاث دهادافن توهنث ، (مريك بركات ) يا توهن كامي ، كامي تله مليهت دان مندغر ، مك كمبالي كنله كامي كدونيا كامي اكن مغرجاكن عمل صالح ، سسوغئوهث كامي ادا له اورغ – اورغ يغ يقين (يقين بهوا فرجنجين كامي ايت اداله بنر )،

اوله ايت سكيرا ث كيت ترديري داري اهلي فرنيائاءن دبولن رمضان ،مك اما-اماتيله دغن عمالن يغ صالح دبولن رمضان ، جاغنله فرنيائاءن ايت ، فرجوالن ايت ، دافت ممبياسكن عمالن رمضان

قوم مسلمين يغ بربهائيا ، ادافون ئولوغن مأنوسيا يغ ئمبارا دغن كتيباءن رمضان دري فيهق يغ كدوا ، اياله مريك يغ مثداري بهوا بولن رمضان اداله موسيم برعبادة ، موسيم كطاعاتن كفد الله سبحانه وتعالى ، مك ئولوغن اين سلالو برلومبا – لومبا فد ممبواتكن سئل كباجيقكن سـمأدا صيام (برفواس)، قيام (برتراويح دان برتهجد) ، ممباخاكن القرآن ، براعتكاف ، برصدقة ، برذكر ، دان سئل عمالن يغ مندمفيغكن ديري مريك دغن الله سبحانه وتعالى ،   …..كران مريك تاهو بهوا ادا ساتو مالم دبولن رمضان، عمالنث دئندا كن سفرت سريبو بولن ، يغ تيدق ادا فد بولن يغ لأين ، يأيت مالم ليلة القدر ، الله برفرمان

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)

مقصودث : سسوغئوهث كامي تله منورونكن القرآن اين فد مالم القدر ، دان تاهوكه اغكو افكه ايت ليلة القدر ؟ ليلة القدرلبيه بأيك درفد سريبو مالم

ئولوغن اين جوئا سلالو ئمبارا دغن كتيباءن رمضان كران رمضان له دافت مناهنكن كفرلوان هوا نفسو مريك دري ملاكوكن كجاهاتن دان فركارا يغ دمريكاءي اوله الله سبحانه وتعالى ، مريك ئمبارا ، كران رمضان له دافت مثغكت كن مريك دري ترتيفو اوله كلاذاتن دنيا ،كران كلاذاتن دنيا ايتله يغ ملاليكن مريك دري اخيرة ،..اوله يغدمكين مريك سلالو برسوغئوه – سوغئوث فد عمالن ث ، كران مريك تاكوت ستله مان رمضان برفيسه دري مريك ، دالم حال كأداءن مريك تيدق دافت كأمفونن دري الله سبحانه وتعالى ، رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا ( رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ)اخرجه ترمذي وصححه الألباني

مقصودث : مالغله سسؤرغ ايت افبيل تيبا بولن رمضان كمدين بولن ايت برلالو تمفا دأمفونكن دوساث ، كات كنله آمين ، اكو فون بركات آمين ، ….مك بردوعاله سموئا كيت ترماسوق ددالم ئولوغن ترسبوت ،

ادافون ئولوغ يغ كدوا دغن كتيباءن رمضان : اياله مريك يغ تيدق ادا فراساءن ئمبيرا دغن كتيباءنث دان تيدق ادا فراساءن روئي دغن فرفيساهنث ،… ئولوغن اين برصيام دسياغ هاري ، برقيام دمالم هاري ، تتافي فواسا مريك ، تراويح مريك تيدق براوبه مريك منجادي سؤرغ يغ برتقوى ، كران فواسا دان تراويح مريك ايت اداله عادة كبياساءن دبولن رمضان دالم ساتو تاهون ، مريك برعمل بوكن كران مونتوت كريضاءن الله سبحانه وتعالى ، بوكن منونتوت فهلا دان كأمفونن دري الله سبحانه وتعالى ، اوله ايت فواسا مريك ، تيدق دافت مناهنكن ليده مريك دري اومفت مغموفت، تيدق مناهنكن فندغران دان فغليهاتن مريك دري فركارا –كارا يغ حرام، بهكن افبيل رمضان برفيسه دري مريك ، مريك اكن كمبالي كأداءن سفرت يغدهولو ، مك فواس دان تراويح مريك تيدق دافت سبارغ فهلا دان كريضاءن الله ، يغدافت كخوالي فنت دان دهئا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا،

(رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ( حديث دري ابو هريرة دان كلواركن اوله النسائي دان ابن ماجة

مقصودث : براف باثق دري اورغ يغ برفواس تافي بالاسن فواسث هاث لافر دان دهئا ، دان براف باثق دري اورغ يغ بر قيام (سمبهيغ مالم ) تافي بالسن يغ هاث برجائا مالم ساج

سبدا ث لائي : (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ )) رواه البخاري سسياف يغ تيدق مغهنتيكن فرخاكفن دوستا دان تروس ملاكوكنث ، مك الله سبحانه وتعالى تيدق برحاجة كفد اورغ ترسبوت اونتوق دي منيغئل كن ماكن دان مينومث ،

مك جأوهله كيت دري ئولوغ ترسبوت كران سسوغئوهث، مريك يغ مغهالغكن ديري دري كأونتوغن دبولن رمضان ، مك دي سوده مغالغكن ديريث دري سئل كأونتوغكن ادان كأمفونن دري الله سبحانه وتعالى

رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا (مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ) مقصودث : سياف يغ ترهالغ مندافتكن كبأيكنث ، مك سوغئوهث دي تله ترهالغ مندافتكن كبأيكث يغ باثق ، حديث درواية النسائي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

خطبة تاهون هجرة 1435

ดาวน์โหลดได้ทีนี้ คลิก

คุตบะห์ ฮัจเราะห์ใต้ร่มเงาอัลกุรอาน هجرة وباوه نأوغن القرآن คลิก

قوم مسلمين يغ بربهائيا

جمعة يغ كيت برادا هاري  اين اداله جمعة يغ تراخير بائي بولن ذي القعدة دان جوئ سبائي جمعة تراخير بائي  اين تاهون ، مك تألاما كيت اكن برفينده كتاهون يغ بارو ، دغن ملالوءي فوسيغن مالم دان سياغ  دمي اونتوق منجادي فلاجران بائي مريك يغ برفيكير ، بنر له فرمان الله سبحانه وتعالى (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ }النور44{)

فرجالنن  اين اداله فرجالنن يغ ساغت خفت ، فرجالنن يغ مميسه كن كيت دري دنيا دان مغهمفيري كيت دغن اخيرة ،فرجالنن يغ  مميسهكن كيت دري   تمفت بكرجا سرت مغهمفيري كيت دغن تمفت يغ ممبيريكن ئنجاران اتو بالسن ،  بركات سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه

ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ.
دنيا ايت اكن دتيغئلكن دبلاكغ ، سدغكن اخيرة اكن برادا دهدافن كيت ، دنيا دان اخيرة كدواث مميليك انق – انق ، جاديله انق اخيرة دان جاغنله كلين منجادي انق – انق دنيا ، هاري اين (ددنيا ) اداله هاري برعمل تمفا ادا فرهيتوغن  (حساب) سدغكن بيسق (داخيرة ) اداله هاري فرهيتوغن (حساب) تيدق بوليه لائي برعمل

يغدمكين  تأ ببراف جم لائي فرجالنن اين اكن مميسه كن كيت دري تاهون اين كتاهون يغ بارو ، مك فرفيسهن اين بوكن فرفيسهن يغ بياس ، تتافي فر فيسهن اين سلالو ممفوثاءي حكمة – حكمة ، فغاجاران – فغاجاران ، فراستيواءن لائي فرإيغاتن ، براف باثق  بائي مريك يغ برادا دتاهون اين ، تاهون يغ اكن منيغئل كن كيت اين ، مريك هيدوف دغن كسوسهن ، سباليقث براف باثق يغ مريك هيدوف ددالم كسناغن ، براف باثق دري كانق – كانق يغ منجادي يتيم كران كماتين ايه دان ايبو ، براف بايق دري فرمفوان  يغ منجادي جندا (ม่าย) كران كماتين سوامي ، براف باثق مريك يغ هيدوف ستاهون ايت دالم كأداءن ساكيت ، دان جوئ بوكن سديكيت مريك يغ هيدوف دالم كصيحاتن ، براف باثق مريك يغ هيدوف ددالم تاهون اين دالم كدريتاءن كران كماتين اهلي كلوارئ ، سباليقث براف باثق مريك يغ هيدوف دالم كئمبيراءن  كران  كتيباءن اهلي  كلوارئا يغ بارو دغن كلاهيران انق ،

دالم ارتي كات ، تاهون يغ كيت اكن برفيسه اين ، كيت اكن برفيسه دغنث ، ملالوءي كهيلاغن سؤرغ دان دئنتي دغن كتيباءن سؤرغ يغ لأين ، كسمواث اين دري فنتدبيران  الله سبحانه وتعالى ، الله جواله  يغ ممبري كملياءن بائي سسؤرغ يغ اي كهندق دان مغهيناكن سسؤرغ بائي مريك يغ اي مأو ،الله يغ   ممبريكن سسؤرغ دان  مناهونكن سسؤرغ دغن كهندقكيث ، كسمواث انتوق منجادي فرايغاتن مريك يغ لوفا ، مك مريك يغ تيدق برفيكير تنتغ اف يغ برلاكو سكليليغث ، مريك ايتله  يغ ساغت روئي ،

سيدغ جمعة يغ مليا ، كالو مثليديقكي فرايستوا يغ برلاكو ترهادف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سبلوم هجرة كمدينة المنورة

رسول الله صلى الله عليه وسلم منمفوهي دغن كفاهيتن دالم هيدوفث ، لبيه – لبيه لائي فد منجالن كن اوروسن دعوة ، يأيت كماتين ابوطالب باف سوداراث ، كمدين دايكوتي دغن كماتين استريث خديجة رضي الله عنها ،

كدواث اداله فمبنتو لائي  فمبيلا رسول الله عليه وسلم ددالم دعوهث ، بركاتا ابن  اسحاق :سلفس كماتين ابوطالت ، اورغ – اورغ قريش سلالو مثاكيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، داري سئل سيقساءن يغ تيدق فرنه برلاكو سبلومث ، سفرت مان رسول الله برسبدا (مَا نَالَتْ مِنيِّ قُرَيْش شَيْئاً أكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْ طَالِبٍ )

مقصودث : اورغ –اورغ قريش تيدق دافت منيمفا كن سسوات يغ اكو تيدق سوكاءي ، سهيغئا ستله وفات ابو طالب ،

بئيتوجوئا سيدة خديجة رضي الله عنها ،  ابن اسحاق   بركات: خديجة اداله مريك يغ فرتام يغ برايمان دغن الله دان رسولث ، سرت ممنبر (ممفرخاياءي  )دغن اف يغ داتغ كن اوله رسول الله ، دغن خديحة له الله سبحانه وتعالى مريغن كن ببانن رسول الله صلى الله دالم دعوة ، رسول الله تيدق فرنه راسا لمه دالم منجالنكن توئس دعوة سكالي فون دسان ادا يغ تيدق مرينماكن سروانث سرت  مثاكيتيث دستيف جالن،

رسول الله صلى الله برسبدا تنتغ كلبيهن خديجة “واللهِ، ما أبدلَنِي اللهُ خيْرًا مِنْها: آمَنَتْ بِي حِيْنَ كَفَر الناسُ، وصدَّقَتْني إِذْ كَذَّبَنِي الناسُ، ووَاسَتْنِي بِمَالِها إِذْ حَرَّمَنِي النَّاسُ، ورَزَقَنِي منها اللهُ الوَلَدَ دون غَيْرِها من النِّسَاءِ.” اخرجه احمد

يغ برمقصودث : دمي الله  ، الله تيدق ممبري وانينا فغئنتي يغ لبيه بأيك دري فدث ، دي برايمان كفد كفدكو تتكالا مأنسيا ماس ايت مغكوفوريكو ، ، دي ممفرخاياكنكو تتكالا دماس ايت مأنسيا مندوستاكن كو ، دي ممبنتوكو دغن هرتث  دساعت اورغ – اورغ تيدق مأو ممبنتوكو ، دي اداله ايبو دري انق – انق يغ الله انئرهكن كفد كو تيدق داري استري – استري يغ لأين ،

دغن يغ دمكين كماتين ابو طالب دان سيتي خديجة اداله ساتو فرايستوا يغ ساغت مدريتا رسول الله عليه وسلم ، تتافي بائي اورغ  يغ تئوه ددالم ايمان دان تقوى كفد الله سبحانه وتعالى ، سرت هارف فرتولوغن الله سبحانه وتعالى ، تنتو فركارا ايت تيدق بوليه ملمه كن فنديرينث ، بهكن كن فركارا ايت منمبهكن سماغت ددالم منجالن توئس يغد بريكن اوله الله سبحانه وتعالى

سلفس دري كماتين سيتي خديجة تأبراف لاما رسول الله صلى الله عليه وسلم  مليهت بهوا أهلي مكه تيدق منريما نأوغن توحيد يغدسمفيكن  ، برهجرة له رسول الله صلى الله عليه وسلم كطائف سموئ ادا دكالغن اهلي طائف هاتي يغ جرنيه فد منريما كن نأوغن توحيد يغد باوا كن اوله بئيندا، تتافي فركارا يغ دجمفا تيدق سام دغن يغد سغكا ، بهكن اهلي طائف سمبوت كداتغن بئيندا دغن ماكي مماكي خلا منخلا  سرت ملونتر باتو٢ سهيغئ برداره كفلا دان كدوا كاكيث ، مك كمبالي له رسول الله كمكه المكرمة سكالي لائي ، ستله ايتله برلاكوث فرايستيوا اسراء دان معراج كأتس ديري بئيندا ، اونتوع منجادي تندا بهوا فرتولوغن الله ايت تتف برسام دغن اورغ صبر ، ستله ايت رسول الله مولاءي بر هجرة كيثرب سرت ممباوا خهيا منوجو كبندر  يثرب سهيغئا يثرب دجادي سبائي بندر يغ برخهيا ، دسيني له نام يثرب ايت دئنتيكن دغن نام المدينة المنورة (بندر يغ برخهيا )

قوم مسلمين يغ دحرماتي !

دري سيني كيت دافتي دوا فغاجاران دري سجارة رسول الله سبلوم دان سلفس برهجرة ،

فرتام ، سلبوم هجرة  ، رسول الله منمفوهي دغن فركارا يغ مندوكا كن هاتيث ، يأيت كماتين ابوطالب دان سيدة خديجة ، فمبيلا دان فمبنتو رسول الله فد جالنن دعوة ،تتافي كماتين كدوا – كدوا ايت تيدق دافت ملمه كن رسول الله دالم منجالنكن توئس يغ دفرينتهكن اوله الله سبحانه جوا ، بهكن   منمبه كيقين دان كفرخاياءن فد فرتولوغن الله سحانه وتعالى ،

اوله ايت سياف ساج يغ برادا دتاهون يغ مميسهي كيت  اين دغن سنغ  ، دري تمفت كديامن  يغ بأيك بائوس ايلوق لائي اينده دتاهون يغ اكن داتغ دي اكن هيدوف دتمفت كديامن يغ سوسه ، … تاهون يغ اكن لفس دي هيدوف دغن ميوه كران مودهث حاصيلن تافي تاهون يغ اكن داتغ دي اكن هيدوف دغن سوسه كران فوتوسث حاصيل يغ ددافتي ، تاهون لالو دي سموا اهلي كلوارئ برسام دغنث  ،تافي تاهون اين  اهلي كلوارئ تيدق جوكوف سفرت دهولو كران كماتين ،

جيك فركارا ايت ملمهكن كهيدوفنث  ، لمه دالم برعبادة كفد الله ، مك  كتهويله ، كهيدوفن مريك ساغت جأو دري كهيدوفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كدوا ، ستله رسول الله برهجرة كمدينة المنورة ايت رسول الله دافت براوبه مشاركة مدينة كفد مشاركة يغ برتوحيد كفد الله سبحانه وتعالى

مك ، سياف يغ سوده لغكه كاكيث برفينده دري تاهون اين كتاهون يغ بارو، تتافي تيدق براوبه سيكف فنديرين ث دري يغ بوروق تتف ددالم كبوروقكن ، تيدق مغمبيل فرايسيتوا هجرة سبائي فغاجاران سرت برفيكير دغنث اونتوق مغوبه ديريث ماسيغ –ماسيغ ، مك ايغاتله بهوا كهيدوفنث اكن تتف دالم كروئين سلاما-لامث

كران فوسيغ مات هاري دان بولن ، فوسيغ سياغ دان مالم ايت ، سهيغئا دري هاري  منجادي ميغئو، ميغئو منجادي بولن دان بولن منجادي تاهون ايت ، تجوان ث اونتوق كيت سام – سام برفيكير ، سرت مغوبه كن ديري دري يغ بوروق كفد يغ بأيك ، يغ بأيك كفد يغ لبيه بأيك ، الله برفرمان وتعالى (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ }النور44{) مقصودث : الله مموسيغكن مالم يغ سياغ ،يغ دمكين اونتوق منجادي مغاعتباران بائي مريك يغ ادا مات اونتوق برفيكير

جلسله بهوا ، برفيكير داري ساتو –ساتو فرايستيوا انتوق منجادي كن فلاجاران ، ايتله يغ دافت مغوبه كن سيكف سؤرغ ، تيدق ادا لائي فراوبهن ايت ملالوءي  ساتو – ساتو فكرجاءن ، بوكن سديكيت يغ مغاتاكن ، دي اكن جادي سؤرغ يغ بأيك ستله دي بوات ايت دان ستله دي بوات  اين ، ستله باليق دري حاج مثلث ، ستله دي بركهوين اومفامث،  تيدق فرنه لائي برلاكو دري سجارة اسلام ، بهوا سؤرغ ايت فراوبه كفد يغ بأيك دغن  فكراجاءن يغ دي سوده لاكو ، بهكن كالو دي تيدق برفيكير مك  كأداءن مريك ايت تتف ددالم كبوروقن دان لبيه بوروق دري يغ اصلث ،

اوله ايت فراوبه تاهون برارتي براوبه ث عمور ، مك برانتوغ باكي مريك عمورث باثق سرت ايلوقث عمالن

 سبائيمان رسول الله برسبدا ”   خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ،وَحَسُنَ عَمَلُهُ”،(  : سباءك – باءيك مأنوسيا من يغ  فنجغ عمورث دان بأيك فربواتنث )  “وَشَرُّ النَّاسِ  مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ”( دان سجاهت – جاهت مأنوسيا اداله  مريك يغ فنجغ عمورث دان جاهت فربواتنث ).رواه الترمذي

خطبة جاوي سبأيك مأنسيا مريك فنجغ عمور بأيكث عمالن

Downloan disini clik

سيدغ جمعة يغ بربهائيا

فد كسمفاتن يغ بربهائيا اين خطيب مغيغتكن اوتامث كفد ديري ساي سنديري دان جوئا كفد سيدغ  جمعة فد عمونث ، اونتوق سنتياس منيغكت تقوى كيت كفد الله ، دغن سبنر بنرتقوى يأيت اخلاص منجالنكن اف يغ تله دفرينتهكنث دان منيغئلكن افا يغ تله دلاراغ، كمدين ماريله كيت مغغكتكن راسا كشكوران كفد الله سبحانه وتعالى سمات مات ، كران رحمة دان نعمة دري الله ، يغ ممنجغكن عمور كيت سهيغئا دافت كيت  منجالنكن عبادة صلاة جمعة دالم  كأداءن صيحة والعافية ،

قوم مسلمين يغساي حرماتي

كيت تاهو بهوا الله سلالو منخورهكن نعمة = نعمة كفد كيت دغن برماخم – ماخم نعمة  يغ تيدق دافت دهيتوغ باثقث ، كالو كيت بنديغ كشوكوران دان كسداران كيت كفد الله سبحانه وتعالى ، مك بنديغ دغن نعمة نعمة يغ الله سبحانه وتعالى كرنيا كن كفد كيت ، تنتوله ساغت جأوه باثقث نعمة – نعمة يغ الله خورهكن كفد كيت لبيه دري  كشكوران كفدث

سبائيمان الله سبحانه وتعالى برفرمان (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا)

دان  جيك كلين مغهيتوغكن نعمة الله ، نِسخاي كلين تأدافت مننتوكن جملة ث

مات يغ تيدق دافت مليهت ، تليغا يغ كيت دافت مندغر  ، اغئوتا دالم توبه بدان كيت يغ تيدق ادا سباراغ ددنيا نيلاي هرئاث ، اف ساج يغ الله منجادي كن ددالم دنيا اين ، كسـمواث ايت اداله  نعمة دري الله انتوق كفنتيغكن مأنسيا

الله برفرمان (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ)   سورة الاعراف :10

يغبرمقصودث : دان سسوغئوهث كامي تله منتفكن كامو (دان ممبري كواس)دبومي ، دان كامي جاديكن انتوق كامو دموكا بومي بربائي جالن كهيدوفن سفاي كامي برشوكور ، دافي امة له سديكيتث كامو برشوكور

سيدغ جمعة يغ بربهائيا

دان يغ تيدق كوراغ فنتيغث جوئا دري كالاغن نعمة الله كفد كيت اياله نعمة عمور ، عمور يغ ممباوا كيت  دري كخيل هيغئا ديواسا (توا)  عمور يغ  مغلغكه كن هيدوف كيت دري تاهون كستاهون ، عمور يغ منجادي كيت دري سؤرغ يغ بلوم برعقل كفد سوءرغ يغ برعقل وارس،

مك ساغت براونتوغله بائي مريك  يغ فنجغ عمور ث، دسمفيغ دي مغئوناكن عمور دغن مغإيلوقكن عمالن- عمالنث ، سرت ممباثقكن عمالن – عمالنث سبائي بكالن دهاري يغ تيدق برئونا لائي هرتا بندا  ، انق فينيق ، كخوالي مريك يغ داتغ منوموءي الله دغن هاتي يغ تنغ ، يأيت هاري فمبالسن ،

دان خلاكاله سؤرغ همبا يغ الله ممنجغكن عمورث ، دكرنياكن فول دغن بدان يغ صيحة ، تتافي عمور مريك جوئا كصيحاتن ايت مريك مغهابيسكن دغن  كمعصياتن دان كلذاتن دنيا ، دغن تيدق ادا كسداران ترهادف كجاهتن يغ تله دلاكوكن

رسول الله صلى الله عليه وسلم منجواب ستله داتاث اوله سؤرغ للاكي (يا رسول الله أي الناس خير؟،(واهي رسول الله : مأنسيا مانكه يغ فاليغ بأيك )بليو منجوات :” مَنْ طَالَ عُمُرُهُ،وَحَسُنَ عَمَلُهُ”،(  : بارغ سياف فنجغ عمورث دان بأيك فربواتنث )مك سؤرغ للاكي تاث لائي :  فأي الناس شر؟ (مأنسيا مانكه يغ فاليغ جاهت )بليوا منجواب :”مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ”(مريك يغ فنجغ عمورث دان جاهتله فربواتنث ).رواه الترمذي(2330)وصححه الشيخ الألباني–رحمه الله-.)

بركان  الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ كَرَأْسِ الْمَالِ لِلتَّاجِرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّجِرَ فِيمَا يَرْبَحُ فِيهِ وَكُلَّمَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِ كَثِيرًا كَانَ الرِّبْحُ أَكْثَرَ فَمَنِ انْتَفَعَ مِنْ عُمُرِهِ بِأَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فَقَدْ فَازَ وَأَفْلَحَ وَمَنْ أَضَاعَ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يَرْبَحْ وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا انْتَهَى

سسؤغئوهث وقتو دان كسفاتن ايت سأومفام مودا ل بائي سؤرغ  فنيائا ، مك سمستي بائيث برنيائا دغن اف يغدي براونتوغ فد فرنيائاءن ايت ، دان ستله مان مودا فرنيائاءنث باثق مك كاونتوغث فون اكن منمبه باثق ، مك سياف يغ منفعة دري عمورث دغن مإيلوقكن عمالنث مك براونتوغله دان برجاي له مريك ،  مك سياف يغ مغسيا- سياكن مودال ث (دغن تيدق برنيائا اتو عمور دغن تيدق برعمالن ) مك دي اكن روئي دغن كروئين يغ ثات ،

سيدغ جمعة يغ درحماتي الله

سمات –  مات عمور فنجغ ايت  بوكن ارتي مريك ايت سباءيك – بأيك مأنسيا ، كخوالي عمورث فنجغ ايلوقث عمالن ،كران مريك يغ بأيك لائي ترفوجي اياله مريك يغ  منيغئلكن  دنيا دغن تيدق بردوسا  سكاليفون دي عمور يغ فنجغ ، امام الكشميري منئسكن دالم كتابث  العَرفُ الشَذي شرح سنن التِّرمذي (أَن الـمَمْدُوحَ ليس هُوَ طُولُ العُمُرِ بل الممدوحُ ذِهابُ الإنسانُ من الدنيا وهو خالٍ من الأَوْزارِ الهالكةُ له مع طولِ عُمرِه .)  مقصودث : بهوا يغدفوجي بوكن اي فنجغ عمور ، تافي يغد فوجي بائي سؤرغ مأنسيا اياله مريك يغ فرئي دري دنيا دالم كأداءن دي سوخي دري بردوسا – دوسا يغ ممبيناسكن سرت دي فنجغ عمورث ،

تافي كادغ – كادغ  مريك يغ عمور فنجغ  ، عمور يغ فنجغ ايت منجادي كخلاكاءن بائي ديريث ، كأداءن بئيني بوكن سديكيت  ،

الله برفرمان  :(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)[آل عمران:178]

مقصودث : مك جاغن له سكالي – كالي  اورغ – اورغ كافير مثغكا ، بهوا يغ كامي تغئه عمور كفد مريك اداله لبيه بأيك بائي مريك ، سسوغئوهث كامي تغئوه كن عمور مريك ، هاث له سفاي برتمبه دوسا مريك  ، دان بائي مريك عذاب يغ مغهيناكن (آل عمران 178)

دغن يغدمكين مريك يغ الله ممنجغ كن عمورث ، دي تيدق ادالائي  سباراغ ألاسن دأخرة ننتي  :بهوا دي تيدق سمفت نأبوات عمالن   بأيك  ددنيا كران عمورث فنديق  ، اوله كران مريك يغتله دفنجغ كن عمور اوله الله ، اياله مريك  يغ الله تيدق بوكا بائيث ألاسن  اونتوق منخاري كبنران بائي  ديريث

رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا (أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً.) رواه البخاري   ،  مقصودث  : الله تتف منريما  الاسن سؤرغ  يغدأخيركن اجلث ، سهيغئا اي برعمور انم فوله تاهون

اوله ايت سيدغ جمعة يغ مليا  ، ماريله كيت  سام – سام ممريقساءن عموركيت بهوا  بائيمان كه كيت مغهابيس كن عمور كيت اين ، سبلوم كيت دتاث كن اوله الله سبحانه وتعالى داخيرة ننتي

دالم ساتو حديث رسول الله  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  برسبدا  لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ” مقصودث  تيدق اكن برئرق دوا كاكي سؤرغ دمحكمة الله سبحانه وتعالى دهاري قيامة سهيغئا دي دسؤال كن تنتغ عمورث دمانكه دي هابيسكن ،  (حديث رواية ترمذي )

سيدغ جمعة يغ درحماتي الله ، عمور فنجغ اتو فينديق ايت ميليكي الله  ، تيدق سياف دافت مننتوكن عمورث سنديري ، تتافي عمالن بأيك دان بوروق ايت  اداله فيليهن كيت ، عمالن بأيك اتو بوروق ايت اداله كيت دافت مننتوكن ديري كيت سنديري ، مك براونتوغ  له بائي مريك فنجغث عمور دسمفيغ بأيك عمالنث ،

خطبة جاوي مريك يغ روكي دبولن رمضان

download di sini clik

 

سيدغ جمعة يغمليا

                دبولن رمضان اين ، ماريله كيت سام – سام مرنوغ سديكيت تنتغ حديث يغد خريتا اوله أنس دان لأين – لأين دري فارا صحابة رضوان الله عليهم بركناءن دغن بولن رمضان ، بوثيث

عنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أَمَّنْتَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْ آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ رواه الترمذي وصححه الألباني

مقصودث دري أنس دان لأين دري فارا صحابة رضوان الله عنهم  بهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكالا نأيك كمنبر بليو بركات آمين آمين آمين ، مك فارا صحابة مناث : واهي رسول الله كأتس اف يغ كامو مغاتكن آمين ، رسول الله منجواب ، جبريل داتغ كفدكو ، مك جبريل بركات : واهي محمد ساغت  مالغ سسؤرغ ايت ستله دسبوت نام كامو دسيسيث مك مريك ايت تيدق مغوخفكن صلوات كأتس مو ، مك كات اولهمو : آمين ، اكوفون بركات آمين ، كمدين بليو بركات : مالغله سسؤرغ ايت افبيل تيبا بولن رمضان كمدين بولن ايت برلالو تمفا دأمفونكن دوساث  ، كات كنله آمين ، اكو فون بركات آمين ، كمدين جبريل بركات ، مالغله(خلاكاله) سؤرغ يغ مندافتي دوا ايبو باف اتو ساله سؤرغ دري كدوا نامون مريك تيدق مماسوقكن دي كدالم شرئا  ، لالو اكو بركات آمين

حديث اين منخريتاكن جنيس – جنيس مأنسي يغبرادا ددالم كمالغن اتو كخلاكاءن ، دأنتارا مريك ايت اياله مريك يغ الله ممنجغ كن عمور سهيغئ مندافتي بولن رمضان بولن يغ خوكوف دغن كبركاتن ، تتافي مريك ايت ممبياركن بولن رمضان لالو درفدث دغن تيدق دافت كأمفونن دري الله سبحانه وتعالى   مك اينله سروئي – روئي مأنسيا ددالم رمضان اين

سيدغ جمعة يغ بهئيا

مك فد هاري اين خطيب ايغين منختوسكن سديكيت تنتغ كلاكوان اورغ يغ روئي ستله تيباث رمضان دأنتارا ث

1 .  اورغ يغ برفواس تتافي فواسث تيدق دغن كإيمانن دان تيدق يقين دري فهلا الله ، بهكن مريك برفواس كران رياء دان فواس سبائي عادة كبياساءن : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » [متفق عليه](  يغ برمقصود : سسياف يغ برفواس دغن كإيمانن دان هارف ئنجاران فهلا نسخاي دي دأمفونكن دوسا يغ تله لالو دري دوسا- دوساث )، برأرتي مريك يغ برفواس بوكن كران برايمان كفد الله مك مريك تيدق برحق مندافت كأمفونن دري الله دأتس دوسا=دوساث يغ تله لالو ، دان  افبيل تيدق دافت كأمفونن دبولن رمضان  مك بيلا لائي مريك اكن دافت كأمفونن

2. مريك تيغئل كن صلاة قيام دبولن رمضان كران كمالسنث اتو لاهير فراساءن برت انتوق برعبادة كفد الله ، مك مريك يغ سدمكين تيدق برنصيب دري كأمفونن الله دبولن رمضان اين جوئ

3. مريك يغ منخيانة كن ماس دبولن رمضان دغن ملمفاوي فد تيدروث سهيغئ لوفوت صلاة جماعة لوفوت ماس تدارس القرآن  اتو لالي ديري دغن منونتوغ تليفزيون ، مغهابيسكن ماس دغن مندغر كن موسيك –موسيك لائو ، رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا : : « رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش » [رواه أحمد وابن ماجة وصححه السيوطي]. رامي اورغ يغ برفواس تتافي بالسنث هاث لافر دان دهئا

4. مريك يغ سننتياس دأتس اخلاق يغ بوروق ، فواس تيدق بوليه منخئه مريك دري فركارا يغحرام

سبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » [رواه البخاري] سسياف يغ تيدق مغهنتيكن فرخاكفن دوستا دان تروس ملاكوكنث ، مك الله سبحانه وتعالى تيدق برحاجة كفد اورغ ترسبوت اونتوق دي منيغئل كن ماكن دان مينومث ،

5. مريك يغ منخوايكن سمبهيغ دان منجأوه كن ديري دري مسجد الله دبولن رمضان اين  ، الله برفرمان

( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ …………………..مريم:59

مقصودث : كمدين مريك دئنتيكن اوله كتورونن يغ منخوايكن سمبهيغ سرت منوروت هاوا نفسو (دغن ملاكو كن معصية ) مك مريك اكن مغهادافي عذاب دالم نراك

6. مريك يغ سغاج – سغاج مروسقكن عمالن فواساث دغن فركارا يغ مروسقكن فواسا سمأدا فركارا ايت (حسي )دافت دسنتوه ، سفرت سغاج جماع   سغاج ماكن سغاج مينوم دان سبائيث ، اتو مروسقكن فواسا سخارا (معنوي ) تيدق دافت دسنتوه سفرت خاكف دوستا ، اومفت مغومفت ، دغكي ايجيق –ايجيق دان سئل اخلاق يغدلاراغن اوله اسلام

7. مريك يغ مسافر كلالوار كمفوغ انتوق منخاري كبيباسن دري بولن رمضان ، كران كالو مريك برادا دكمفوغث مستي له مريك برفواس اتو برقيام سام -سام دغن اورغ رامي

8 . مريك يغ برسوغئوه دبولن رمضان دري سئل عبادة ، سمأدا برفواسا  ، برقيام ، برتدارس القرآن برذكر دان سبائي ث ،تتافي فركارا ايت دلاكو هاث دأول – أول بولن رمضان ساج  ، سدغ كن دتغة –  تغه بولن  كسوغئوهن ايت ماكين هاري ماكن فادم ، افاته لائي دأخير بولن رمضان تيدق تيغئل سديكيت فون صفة كسوغئوه ايت دديريث ، بهكن دئنتي دري كسوغئوهن فد عبادة دغن عمالن – عمالن يغ تيدق برفاءدة ،

9 . مريك يغ منجأوه ديري دري كتاب الله القرآن الكريم دبولن رمضان ، مريك تيدق ممباخكنث تيدق ممفلاجاري ايسي كندوغنث ، : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [سورة محمد: 24].

مقصودث : مك اداكه مريك سغاج تيدق براوسها مماهمي سرتا مميكيركن ايسي القرآن ؟ اتو تله ادا  دأتس  هاتي مريك كونخي فنوتوف (يغ مغهالغ درفد منريما اجاران القرآن )

10 . ادافون مريك يغ روئي سبائي ئولوغن يغ ترأخير اياله مريك يغ بخيل (كدودكوت ) مات بندا فد مغلواركن كجالن الله سبحانه ، تيدق ممبري ماكنن كفد اورغ يغ لافر ، تيدق ممبري ماكنن كفد اورغ يغ برفواسا ، تيدق ممبري فاكاين كفد اورغ يغ برحاجة ، دان تيدق ماسوق فاكاتن فد سئل عمالن كباجيقكن ، بائي مريك اين الله برفرمان : {هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء} [سورة محمد: 38] .

مقصودث : ايغتله كامو اين اداله اورغ = اورغ يغ برطبيعة دمكين ، كامو دسرو سفاي مندرما دان ممبلنجاكن سديكيت دري هرتا بندا كامو فد جالن الله ، مك ادا دأنتارا كامو يغ برلاكو باخيل ، فد حال سسياف يغ برلاكو بخيل مك سسوغئوهث اي هاثله برلاكو بخيل كفد ديريث سنديري ، دان ايغتله الله مها كاي (تيدق برحاجة كفد سسوات فون ) سدغكن كامو سموا اورغ – اورغ يغ مسكين ( يغ سنتياس برحاجة كفد الله دالم سئل حال )

سيدغ جمعة يغ مليا ،

بتاف باثق مأنسي يغ برسوغئوه عمالن دبولن رمضان فد تاهون لالو، تتافي فد تاهون اين مريك تيدق ادا عمور لائي اونتوق برعمال دبولن رمضان فد تاهون  اين  ، جوئ بوكن سديكيت مأنسي يغ الله ممنجغ كن عمور سهيغئا سمفي كرمضان تاهون اين تتافي مريك تيدق دايذين انتوق برعمل دان برعبادة دبولن رمضان اين سماءدا وقتو سياغ هاري اتو مالم هاري كران  كعوزوران يغ منيمفا كأتس ديريث ،

حديث دري طلحة  صحيح اوله الألباني    يغبرمقصود : سوات هاري دوا اورغ للاكي دري سوكو بَلَيْ داتغ برتمو رسول الله صلى الله عليه وسلم دان كدوا – دوا مرك مملوك اسلام دغن سرنتق ، ساله سؤرغ دري مرك بردوا لبيه برسماغت برجهاد بربنديغ يغ سؤرغ لائي ، لالو دي مثرتاي ففراغن ، دان دري ممفراوله شهيد ،  كمدين يغ سؤرغ لائي تروس هيدوف سلفسث سلاماث ستاهون ، كمدين دي فون منيغئل دنيا ، بركات طلحة : ساتو هاري اكو برميمفي  دان كتيك اكوو برادا دفنتو شرئا برسام دوا اورغ للاكي اين ن كمدين كلوار ملاءكة دري شرئا لالو مغإيذينكن للاكي يغ ماتي كمدين  ، مماسوقي شرئا ، كمدين ملاءكة تادي كلوار لائي دان مغإيذين كن للاكي يغ ئوئور شهيد ايت مماسوقكي شرئ ، كمدين دري داتغ سمولا كفدكو دان بركات: اغكو فولغله كران ئيليران مو مماسوقكي شرئا بلوم سمفي ، افبيل فائي هاري طلحة منخريتا اف يغ دليهيتث ددالم ميمفي  كفد اورغ رامي ، سموا مريك حيران دغن ميمفيث لالو فركارا ايت سمفي كفد رسول الله صلى الله عليه وسلم دان مريك منخريتاث كفد بئيندا ، بئيندا مناث : اف يغ مغحيران كامو سموا ؟ مريك منجواب ، واهي رسول الله صلى الله عليه وسلم للاكي اين لبيه برسماغت برجهاد بربنديغ سؤرغ للاكي ، كمدين دي ممفراوليه شهيد ، اكن تتافي كاوانث يغ ماتي سلفسث لبيه دهولو ماسوقي شرئا ، جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بوكن كه للاكي اين تله هيدوف سلفسث كاوانث يغ ماتي شهيد ايت ستاهون ؟ جواب مريك ، بنر  ، سمبوغ بئيندا لائي ، بوكن دي تله مندافت بولن رمضان دان برفواسا ددالمث دان تله منديريكن  باثق ركعة صلاة دالم ستاهون ايت ؟ جواب مريك بنر ، سبدا نبي صلى الله عليه وسلم ، مك بيذا انتارا مريك لبيه جأوه دري لاغيت دان بومي (ابن ماجة دصح كن اوله الألباني )